Sakramenty

CHRZEST

W naszej parafii sakrament chrztu świętego jest udzielany w terminie uzgodnionym z duszpasterzem. Wolę chrztu zgłaszają rodzice dziecka.

O Rodzice obierają dla dziecka odpowiednie imię, pochodzące od Świętego, który byłby dla dziecka patronem, wzorem do naśladowania i orędownikiem u Boga. W przypadku nadania imienia jeszcze nieuświęconego należy dodać drugie imię chrześcijańskie.

Potrzebne Dokumenty:

– Akt lub odpis aktu urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego. Jeśli dziecko urodziło się poza granicami Polski przynoszą przetłumaczony akt urodzenia.

– Świadectwo ślubu kościelnego, jeśli odbył się poza naszą parafią lub odpis kontraktu cywilnego, gdy nie mają ślubu kościelnego.

– Zgodę na chrzest z parafii zamieszkania (jeśli mieszkają poza parafią).

– Zaświadczenia chrzestnych, jeśli mieszkają poza naszą parafią, z parafii ich obecnego zamieszkania, że mogą pełnić tę funkcję i nie mają przeszkód.

– Dane osobowe: rodziców dziecka: imię, nazwisko, nazwisko rodowe, datę i miejsce urodzenia, dane dziadków dziecka, dane chrzestnych: imię, nazwisko, dokładny adres zamieszkania.

Rodzice dziecka oraz kandydaci na chrzestnych są zobowiązani do uczestnictwa w bezpośrednim przygotowaniu – w naszej parafii jest to odpowiednia broszura, którą trzeba przestudiować.

Rodzicami chrzestnymi mogą być osoby, które:

– Ukończyły 16 rok życia.

– Były ochrzczone i bierzmowane.

– Są praktykującymi katolikami, czyli modlą się, regularnie uczęszczają na Mszę św., przystępują do Komunii św., mają ślub kościelny lub są stanu wolnego, cieszą się w swym otoczeniu dobrą opinią oraz dają swym chrześcijańskim życiem dobry przykład; w wypadku młodzieży konieczne jest, aby uczęszczała na katechezę w szkole potwierdzoną świadectwem; nie wolno dopuszczać do funkcji chrzestnych osób żyjących w związku cywilnym oraz młodzieży nie uczęszczającej na religię w szkole.

– W chwili, gdy rodzice nie są w stanie zagwarantować dziecku dwóch rodziców chrzestnych, można wybrać jednego rodzica spełniającego powyższe kryteria. W szczególnych przypadkach istnieje możliwość ustanowienia świadka chrztu świętego dziecka. Świadkiem chrztu (czyli faktu) może być tylko i wyłącznie osoba nieochrzczona lub ochrzczona (ale nie katolik) – taka osoba nie jest rodzicem chrzestnymi dziecka. Osoby ochrzczone mające przeszkodę (żyjące w związku cywilnym, konkubinacie, po apostazji) nie mogą być świadkiem chrztu (funkcja świadka chrztu przeznaczona jest dla innowierców).

MAŁŻEŃSTWO

Przed zawarciem sakramentu małżeństwa należy załatwić sprawy urzędowe:

– Zarezerwować termin (około rok) przed planowanym terminem ślubu w kościele, w którym chcemy zawrzeć sakrament małżeństwa. Jeżeli kościołem nie jest kościół parafialny jednego z narzeczonych, to należy wziąć zgodę na spisanie protokołu przedślubnego i pobłogosławienie małżeństwa, przedstawić ją w parafii, gdzie będą dokonywane formalności przedślubne.

– Spisać protokół najpóźniej 3 miesiące przed planowanym ślubem.

Wymagane dokumenty, które należy złożyć osobiście:

– metryki chrztu narzeczonych do ślubu kościelnego (ważne 6 miesięcy od daty wydania) z adnotacją o przyjęciu sakramentu bierzmowania

– dowody osobiste

– zaświadczenie o uczestnictwie w katechezach przedmałżeńskich i poradni przedmałżeńskiej (tzw. Kurs Przedmałżeński – można przynieść po spisaniu protokołu)

– indeks katechizacji lub ostatnie świadectwo z katechezy szkolnej

– zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (ważne 6 miesięcy) w przypadku, kiedy został wcześniej zawarty związek cywilny. Odpis skrócony aktu zawarcia związku cywilnego z Urzędu Stanu Cywilnego

– dane dwóch świadków sakramentu małżeństwa (imię i nazwisko, adres zamieszkania)

Narzeczeni przebywający za granicą mogą przygotować powyższe formalności do zawarcia małżeństwa w miejscu swego pobytu. W takim wypadku duszpasterz, który sporządził protokół rozmów z narzeczonymi i zaopatrzył go w stosowne dokumenty – przesyła kompletny protokół do biskupa ordynariusza, któremu podlega, ten po sprawdzeniu przesyła dokumenty do Kurii w Bielsku-Białej, skąd parafia otrzymuje dokumentację i pozwolenie biskupa bielsko-żywieckiego na pobłogosławienie małżeństwa.